Bir şirketi yönetmek için bilgi birikimine, fedakârlığa, organizasyon becerilerine ve pratik zekâya ihtiyaç vardır. Bir şirketi etkili biçimde yönetmek için eleman alımı ve yönetimi, bütçeleme, pazarlama, vergi ve iş hukuku gibi konular hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Öncelikle;

 • Swot Çalıştayı (Ortak Akıl Platformu), Swot Raporu (Çalışan ve Yönetim öncelikleri) ve Swot Matrisi (Güçlü stratejilerin belirlenmesi),
 • Misyon, Vizyon ve Temel Değerler - [İlkeler]'in belirlenmesi (Geleceğe bakışın inşaa edilmesi),
 • Kurumsal Şirket Politikalarının belirlenmesi (Tüm paydaşlara iletilecek mesajların belirlenmesi),
 • Marka Stratejisine Karar Verilmesi (Ana Strateji/lerin belirlenmesi),
 • Birim Stratejilerinin Oluşturulması (Ana Strateji/lere dayalı olarak, birim stratejilerinin belirlenmesi),
 • Strateji Kartlarının Hazırlanması (Belirlenen stratjilere göre, hedef, aksiyon ve bütçelerin belirlenmesi),
 • 5 Yıllık Stratejik Planın Hazırlanması (Tüm bu çalışmaların ışığında, 5 Yıllık Stratejik Planın oluşturulması),
 • Yıllık İş Planlarının Hazırlanması (5 Yıllık Stratejik Plana dayalı olarak, yönetimin ve birimlerin yıllık iş planlarının hazırlanması),
 • Raporlama Sisteminin Oluşturulması (Periyodik raporlama sisteminin kurulması),
 • Ölçme ve Değerlendirme (Raporların incelenmesi, olumsuzlukların tespit edilmesi ve yeni aksiyonların hızlıca alınması),
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (Yetkinlik bazlı, doğru insan kaynağının oluşturulması),
 • Kalite Yönetimi (Tüm süreçlerin doğru kurgulandığı, denetlendiği, uygunsuzlukların ortadan kaldırıldığı, ERP’ye aktarıldığı bir entegre süreç yönetim sisteminin kurulması),
 • Bütçe Planlama ve Kontrol Sistemi (Her yıl son çeyrekte, bir sonraki yılın bütçesinin planlanması),

çalışmaları yapılmalıdır.

İşte bu çalışmaları uygulama hayatınıza aldığınızda şirketinizi daha iyi yönetebilir hale ulaşmış olacaksınız.

İster 50 yıllık bir şirket olun, isterse yeni kurulmuş bir şirket.

Unutmayın; Planlayamadığınız hiçbir şeyi ölçemezsiniz, ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.

Sadece yönettiğinizi zannedersiniz. Taa ki, “Borç Sarmalı” na girdiğinizi anlayana kadar...

Başarılı şirket olmanın esaslarını şöyle özetleyebiliriz:

 • Başarılı şirketler uzun dönemde sürekli bir gelişimi yakalar ve bundan istifade eder,
 • Başarılı şirketler kalite ve hizmetleri ile müşteri güvenini kazanırlar,
 • Başarılı şirketler zamanın değişikliğine karşı esneklik gösterir,
 • Müşteri oryantasyonlu net bir politika oluştururlar,
 • Şirketin ilk aşamasındaki mükemmel liderin kurduğu değer duygusuna ve kurumsal kültüre sahiptirler,
 • Müşteri oryantasyonlu politika tüm çalışanlar tarafından uygulanır,
 • Çalışanların tümü eğitimlidir. Müşteri oryantasyonlu politikasını ve buradaki rolünü tamamen anlamış durumdadır,
 • Başarı hikâyeleri ve şirketin kuruluş tarihi nesilden nesile aktarılır,
 • Kurum kültürünü tohumlamak için üst yönetim en alt çalışanlarla çok yakın temas halindedir,
 • Çalışanların her biri şirketteki insan yönelimli politika sayesinde canlı ve istek doludur,
 • Neyin yapılması gerektiği her zaman açık ve nettir. Kendisinin ve diğerlerinin konumunu herkes, serbest ve aktif iletişim sayesinde anlamış durumdadır,
 • Ödüllendirmenin çeşitliliği insanları başarılı olmaya teşvik eder,
 • Organizasyon, merkeziyetçiliği bırakmış ve yetkiler geniş ölçüde devredilmiştir,
 • Yetki daha sonra lüzumsuz müdahalelere meydan vermeyecek şekilde geniş ölçüde devredilmiştir,
 • Gerekli fonkiyonların hepsi her iş biriminde temin edilmiştir,
 • Desantralizasyondan (yetki devri) veya organizasyondaki kesişmelerden kaynaklanan küçük israflar üzerinde durulmaz,
 • Yeni ürünler birbiri ardına üretilir,
 • Rakiplerin atlatmış bulundukları belli boşlukları yakalamaya çalışırken, telaşlı müşteriler de terk edilmez,
 • Yeni fikirler yaratan şampiyon personele geniş yetkiler devredilir,
 • Çalışanlar arasında rekabet teşvik edilir,
 • Denemeler yapmak için fırsatlar tanınır,
 • Müşterinin nasıl tatmin edilebileceğinden emin olunmayan yeni iş alanlarına girmede çok dikkatli davranılır,
 • İş alanları sürekli genişler. Böylece ciddi bir başarısızlıkla karşılaşmadan hızla büyürler.

Peki ya sizin şirketiniz ne durumda?

 

Paylaş